For at blive en del af bofællesskabet, og dermed kunne købe en bolig, skal man være medlem af foreningen Bofællesskabet Skovhaven.
Fordi en væsentlig del af projektet er foreningsdrevet, betyder det, at man som medlem (i et nødvendigt omfang og efter evne og kvalifikationer) skal være aktiv i de forskellige processer og arbejdsopgaver, der er i forbindelse med opstart og etablering - Ellers kan vi ikke realisere bofællesskabet.
•    Som medlem af foreningen regnes husstanden, hvad enten den består at én eller flere voksne
•    Som medlem er man en del af boligfællesskabsprojektet og det fælles liv med hinanden
•    Fællesskabet begynder inden vi flytter ind. Derfor er der fællesmøder i etablerings- og opstartsfasen
•    ... og der er arrangementer, der bare handler om at mødes og lære hinanden at kende
•    Medlemmerne bliver en del af en digital platform, hvor vi kan kommunikere med hinanden
•    Medlemmerne indgår i arbejdet omkring byggeprojektet og i de forskellige beslutningsprocesser
•    Det forventes, at medlemmer deltager i rimeligt omfang i foreningens møder, arbejdsgrupper m.m.
•    Som medlem skal man deltage i mindst én arbejdsgruppe
•    Medlemmerne vælger bolig efter anciennitet (indmeldelsesdato)
•    Medlemskontingentet er pt. 2.000 kr., der betales ved indmeldelse

+  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +
I foreningens vedtægter står der om medlemskab:
MEDLEMSKAB AF FORENINGEN
Stk. 1)  Medlemskab af foreningen forudsætter, at man ønsker at blive en del af byggeriet Small Living Albertslund og kan tilslutte sig foreningens idégrund.
Stk. 1.1) Ved et medlem forstås en boligenhed.
Stk. 2)  Medlemmerne af foreningen forventes at deltage aktivt i etableringen af Small Living-byggeriet i overensstemmelse med beslutninger truffet på generalforsamlinger og fællesmøder.
Stk. 3)  Hver boligenhed skal ved indmeldelse indbetale et indskud på 2.000 kr. pr. bolig til foreningen. Indskuddet indgår som à conto betaling i forbindelse forberedelserne til køb af byggegrund og kan disponeres af foreningen.
Stk. 4)  Der er for nye medlemmer en fortrydelsesret på syv dage, hvor man kan man få det indbetalte indskud tilbage med fradrag på 500 kr.
Stk. 5)  Ved indmeldelse tildeles medlemmerne et nummer, der fastsætter anciennitet ift. boligkøb.
Stk. 6)  Hvis der bygges færre boliger, end der er medlemmer, refunderes det fulde indskud til de medlemmer der, p.g.a. af deres anciennitet, ikke får mulighed for at købe en bolig.
Stk. 7)  Ønske om udtrædelse af foreningen skal foregå skriftligt og fremsendes til bestyrelsen.
Stk. 8)  På tidspunktet for indgåelse af formel aftale med bank og realkreditinstitut med henblik på køb og etablering af byggegrund skal hvert medlem underskrive en juridisk bindende købsaftale med foreningen samt være bankgodkendt til køb og byggeri iht. projektets referencepris.
Stk. 9)  Indgåelse af den i stk. 8 nævnte købsaftale vil være en forudsætning for fortsat medlemskab af foreningen.
Stk. 10)  Bestyrelsen varsler på et forudgående fællesmøde, hvornår den bindende aftale skal være indgået.
Stk. 11)  Efter indgåelse af den i stk. 8 nævnte købsaftale kan udmelding af foreningen alene ske når medlemmets aftale formelt er overdraget til et nyt medlem, og når det nye medlem er indmeldt i foreningen (jf. stk. 1, 2 og 3).
Stk. 12)  Ved udtrædelse af foreningen i henhold til stk. 11 eller ved salg af byggeprojekt eller bolig skal der tages prioriteret hensyn til foreningens venteliste.
Back to Top